НАМЕРИ СВОЯ ИМОТ:
ИМОТИ
ТИП
СГРАДА-КВАРТАЛ

Кариери

В КОНТРАКТ СИТИ работят високо квалифицирани специалисти в различни области, свързани с проучване, проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти. С развитието на дейността си, фирмата разширява екипа си и търси да назначи служители на следните позиции:

Счетоводител - ТРЗ и Личен състав
Изисквания към кандидатите
Отговорности
Ние предлагаме
- Висше икономическо образование
- Минимум 5год. опит на подобна позиция
- Познания в областта на счетоводството
- Предимство е работата като счетоводител - ТРЗ, личен състав
- Отлична компютърна грамотност (работа с MS Office)
- Работа със счетоводен софтуер и ERP (предимство е познаването на „Плюс Минус“)
- Отлични познания в областта на нормативната база, свързана с трудовото законодателство
- Познания в областта на българското счетоводно и данъчно законодателство ЗБУТ
- Умения за работа в екип и стремеж към повишаване на знанията и уменията
- Способност за изпълнение на задачи в срок
- Ориентираност към дългосрочни трудови взаимоотношения
- Изготвяне на документи във връзка с трудовоправните взаимоотношения
- Създаване и поддържане на досиета на работници и служители
- Изготвяне и осчетоводяване на платежни ведомости: работни заплати, данъци и осигуровки
- Изготвяне и подаване на информация към НАП и НОИ, Инспекция по труда
- Администриране осигуряването на ЗБУТ във фирмата
- Изготвяне и подаване на статистически справки за труда
- Осчетоводяване на първични документи
- Ежемесечно отчитане инвентара на фирмата
- Осчетоводяване и плащане на задължения към експлоатационните дружества
- Изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител
- Възнаграждение, съобразено със заеманата позиция
- Допълнително здравно осигуряване
- Ваучери за храна
- Пет дневна работна седмица, 8 часов работен ден
- Отлични условия на труд